Ko je bio prof. Omer Mušić?

(1903-1972)

Profesor Omer Mušić je rođen 1903. godine. U Sarajevu je završio medresu i Šerijatsku sudačku školu. Odmah po završetku ove škole i odsluživanju vojnog roka 1926. godine postavljen je za predmetnog učitelja. 1931. godine pred posebnom komisijom Ministarstva prosvjete u Beogradu polaže ispit za predavača arapskog jezika. Od školske 1931/32. godine povremeno je honorarno predavao na Gazi Husrev – begovoj medresi. U vremenu od 15. 12. 1945. do 15. 3. 1951. godine radio je u II muškoj gimnaziji. Od 15. 3. 1951. pa do odlaska u mirovinu 1965. godine  radi u Orijental¬nom institutu kao viši stručni saradnik. Od 1957/58. školske godine sve do smrti predaje  honorarno na Filozofskom fakultetu arapski i perzijski jezik. Bavio se humanitarnim radom.Većinu svojih istraživačkih radova Mušić je objavio u Prilozima. Jedan do njih je izašao u Radovima Filozofskog Fakulteta u Sarajevu, a dva u glasniku VIS-a. Dva Mušićeva rada su štampana u Istambulu, a jedan u Teheranu.

Neki od njegovih radova su:
1. “Poslanica šejh Muhameda Užičanina beogradskom valiji Muhamed paši”,
2. “Jedna turska pjesma o Sarajevu iz XVII vijeka”,
3. “Minhagu-n-nizam fi dini-l-islam” od Muhameda Prozorca,
4. “En-Nemliyye fi izhari-l-qawaidi-ssarfiyye we-n-nahwiyye”,
5. “Treća poslanica šejha Muhameda iz Užica”,
6. “Ibrahim Opijač Mostarac”,…i dr.